VIKTIMAT E DHUNËS NË RMV DO TË DËMSHPËRBLEHEN ME 10 MIJË EURO

VIKTIMAT E DHUNËS NË RMV DO TË DËMSHPËRBLEHEN ME 10 MIJË EURO

Viktimat e dhunës do të kenë të drejtën e dëmshpërblimit deri në 10 mijë euro. Kjo parashihet me Ligjin për pagesën e dëmshpërblimit monetar për viktimat e krimeve të dhunshme, si dhe ndryshimet dhe plotësimet në ligjet për procedurën tatimore dhe regjistrimin e pagesave në para. Pushteti dhe opozita ishin unanim se ligji për pagesën e dëmshpërblimit monetar për viktimat e krimeve të dhunshme meriton vëmendje, sepse ai synon një grup viktimash të dhunës në familje, shkon në drejtim të të drejtave të tyre më të mëdha dhe thjeshtësimit të procedurës. për kompensimin e tyre. Me dispozitat e reja ligjore, viktimat e krimeve të dhunshme do të mund të marrin dëmshpërblim deri në 10 mijë euro nga thesari i shtetit, në rastet kur ai dëmshpërblimi nuk mund të mblidhet nga autorët e dhunës. Viktimat e dhunuesve, përdhunuesve, trafikantëve të qenieve njerëzore, terroristëve etj, kanë të drejtën e dëmshpërblimit nga shteti. Ky ligj mbulon veprimet e kryera me përdorimin e forcës fizike, dhunën me bazë gjinore, vendosjen e një marrëdhënieje skllavi, trafikimin e qenieve njerëzore, trafikimin e fëmijëve, veprimet kundër lirisë gjinore dhe moralit gjinor ose aktet që rrezikojnë jetën me anë të një veprimi ose mjeti përgjithësisht të rrezikshëm ose pasuria e personit, vepër që ka shkaktuar vdekje, lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit fizik ose mendor të një ose më shumë personave.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.