PËRMIRËSIMI I JETËS TONË ËSHTË ZGJEDHJE QË E BËJMË NE – EDONA HASANI

MEKANIZMI YNË MBROJTËS – NGA EDONA HASANI

Njerëzit përdorin një ose shumë mënyra të mekanizmave mbrojtjes për të mbrojtur veten ose vlerat e tyre thelbësore që mund të jenë pozitive apo edhe negative ndaj një rreziku, kritiku apo frike të caktuar.

Këto mbrojtje janë: të vepruarit keq, mohimi, zhvlerësimi, zhvendosja, përdorimi i humorit, idealizimi, identifikimi, intelektualizmi, introjeksioni, projeksioni, racionalizimi, regresioni, represioni, ndarja, shtypja dhe shfuqizimi.

Tani unë do të shpjegoj secilin veç e veç në mënyrë që të kuptoni ose të keni një ide rreth tyre. Në këtë mënyrë do ta kuptoni më shumë veten dhe pse po veproni në këtë mënyrë.

* PËRMIRËSIMI I JETËS TONË ËSHTË NJË ZGJEDHJE QË NE BËJMË *

 • Të vepruarit keq

Është kur ne veprojmë pa ndonjë reflektim të dukshëm, si p.sh. ndjenja e fajit apo çfarë mund të jetë rezultati që mund të ketë pasoja negative.

 • Mohimi

Bëhet fjalë për mungesën e vetëdijes për realitetet e jashtme ose të brendshme që mund të jetë shumë të dhimbshme për t’u pranuar. Mund të jetë përkohësisht e adaptuese ose më ekstreme dhe patologjike.

 • Zhvlerësim

Është të zhvlerësuarit e vetes ose njerëzve të tjerë duke i atribuuar cilësitë e ekzagjeruara negative. Duke tallur vazhdimisht kompetencën e tyre.

 • Zhvendosja

Shkarkimi i emocioneve të shtypura, zakonisht zemërimi, mbi objekte, kafshë ose njerëz të perceptuar si më pak të rrezikshëm sesa ata që nxitën fillimisht emocionet.

 • Përdorimi i humorit

Përdorimi i ironisë ose zbavitjes, asocime të papërshtatshme ose absurde për të reduktuar tensionin ose frikën e padurueshme.

 • Idealizimi

Lavdërimi i pajustifikuar i tjetrit ose i vetes duke ekzagjeruar virtytet.

 • Identifikimi

Modelimi i pavetëdijshëm i atributeve të tjetrit. Që ka dallim nga të pasurit njeri model dhe imitimit, të cilat janë procese të ndërgjegjshme. Identifikimi përdoret për të rritur ndjenjën e vetëvlerësimit të dikujt, për të përballuar ndarjen ose humbjen (e mundshme), ose për të minimizuar pafuqinë.

 • Intelektualizmi

Përdorimi i tepërt i të menduarit abstrakt, me arsyen kryesore që të reduktojë shqetësimin psikik.

 • Introjeksion

Përfshirja e vlerave, standardeve ose tipareve të njerëzve të tjerë për të parandaluar konfliktet ose kërcënimet nga ata njerëz.

 • Projeksion

Refuzimi i pavetëdijshëm i mendimeve, tipareve ose dëshirave të papranueshme duke ia atribuuar ato të tjerëve.

 • Racionalizimi

Përdorimi egoist i arsyeve të besueshme për të justifikuar veprimet e shkaktuara nga shtypja, emocionet ose idetë e papranueshme.

 • Regresioni

Tërheqja nën stres në modele të hershme ose më të papjekura të sjelljes dhe mirënjohjes.

 • Represioni

Përjashtimi nga ndërgjegjësimi i ndjenjave, impulseve, ideve shqetësuese. Është një sjellje e pavetëdijshme.

 • Ndarje

Është duke e parë veten ose të tjerët si të gjithë të mirë ose të gjithë të keq, e kundërta e të qenit një përzierje e atributeve pozitive dhe negative.

 • Shtypja

Shmangia e vetëdijshme dhe e qëllimshme e çështjeve shqetësuese.

 • Shfuqizimi

Përdorimi i sjelljes ose mendimeve për të ndalur ose zhdukur efektin e një veprimi ose mendimi të mëparshëm të lidhur me një ide, ngjarje ose emocion të dhimbshëm./Ajo.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published.